Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Utworzono dnia 25.05.2018
Czcionka:

Szanowni Państwo!

 

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Bezpieczeństwo danych osobowych to od lat priorytet dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie. W celu spełnienia nowych, bardzo rygorystycznych wymogów tych aktów prawnych, Ośrodek dostosował procedury przetwarzania danych do wytycznych RODO oraz będzie je przestrzegał i monitorował.

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie problematyki informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących. Czyniąc zadość tym wymaganiom publikujemy informację w tym zakresie.

 

Kierownik

Agnieszka Sorek

 

 

 

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 )

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, reprezentowany przez Kierownika z siedzibą: Imielin 41-407, ul. Imielińska 87.

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 z późn. zm.);

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1952);

ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 489);

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017roku, poz. 2198 z późn. zm.)

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 697 z późn. zm.);

ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1851 z późn. zm.);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

1) Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją następujących celów:

a) wykonywania zadań w zakresie ustawy o pomocy społecznej polegających na:

-przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

-pracy socjalnej,

-prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

-analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

-realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb;

b) wykonywanie zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym:

- ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

-wypłata świadczeń rodzinnych;

c) wykonywania zadań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym:

- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

d) wykonywania zadań w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym:

- ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych,

- wypłata świadczeń wychowawczych.

e) wykonywania zadań w zakresie ustawy o systemie oświaty w tym:

- ustalanie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

- wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

f) wykonywania zadań w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- ustalanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej.

2) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

   1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

   2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,

 • umownym, lub

 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie

Agnieszka Sorek

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny