Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosując się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie z siedzibą: ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie tel. 32-225-57-46, e-mail: biuro@mopsimielin.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych może skontaktować się poprzez e-mail: iod@imielin.pl

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c, art. 9 ust 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu:

wypełnienia obowiązków powierzonych MOPS w Imielinie, wynikających z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8) ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

13) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

realizacji umów zawartych z kontrahentami MOPS w Imielinie;

w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)usunięcia swoich danych osobowych,

4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)przenoszenia swoich danych osobowych,a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwo danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają lub zawartej między stronami umowy.

Konsekwencją niepodania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku, bądź zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny