Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Czcionka:

Stypendia szkolne 2018/2019
Wnioski o stypendia szkolne można składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Imielinie ul. Imielińska 87 w terminie 01.09.2018r. – 15.09.2018r.

 Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż  514 zł, a od października 2018r. nie może być większa niż 528 zł

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. Uczniom klas zerowych.
 2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Imielin.
 3. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.360 zł (rocznie).
 4. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.).

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki w kwocie nie większej niż przyznanej w decyzji.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne  imienne dowody potwierdzające wydatki (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, artykułów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zakup komputera,  drukarki, tuszy do drukarek, programów edukacyjnych, zakup biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko, zakup stroju którego noszenie w szkole jest obowiązkowe, opłata za internet od września do czerwca), udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, udział w organizowanych przez szkołę wyjściach – wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”).

Do rozliczenia mogą być uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2018r. do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznane.

Stypendium przyznane jest na rok szkolny  i wypłacane za okresy:

- od września 2018r. do grudnia 2018r. ;

- od stycznia 2019r. do czerwca 2019r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia).

 1. Wniosku.
 2. Zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto.
 3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób zarejestrowanych lub nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 5. Wyroków sądowych mówiących o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z  MOPS - zaliczka alimentacyjna.
 6. Dowodów otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
 7. Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. 
 8. Oświadczenia o wysokości  dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 9. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 11. Dokumenty potwierdzające istnienie w rodzinie okoliczności takich jak:  bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.
 12. Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.
 13. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów  - oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny