Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzinne

Czcionka:

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Termin składania wniosków o  świadczenia rodzinne

- od 1 lipca 2021 roku - wnioski składane elektronicznie

- od 1 sierpnia 2021 roku – wnioski składane w formie papierowej.

 

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link:Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2019/2020

 

I. Formy pomocy:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

4. Świadczenie rodzicielskie

Wnioski o w/w świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3 w godzinach pracy Ośrodka.

II. Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz. 1497 )

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznnie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają byc zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych( Dz. U. z 2017r. poz. 1466 )

1.Zasiłek rodzinny

Jest podstawowym rodzajem świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka osobie uczącej się do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2019 r. wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2)124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3)135,00 zł na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryteria otrzymania zasiłku rodzinnego:

Od 1 listopada 2019 r.  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł  lub 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kryterium to nie ulegnie zmianie .

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu .

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-  dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby   fizyczne, potwierdzony zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego
- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, dochody z gospodarstwa rolnego itp)

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

-z tytułu urodzenia dziecka

-z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

-z tytułu samotnego wychowywania dziecka

-z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

-z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wymagane dokumenty do świadczeń rodzinnych

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną następujących dokumentów:

-informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

-informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

-zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

-informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Pozostałe dokumenty zobowiązany jest dostarczyć wnioskodawca w tym m. in.:

-zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

-orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

-prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

-odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

-przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; ;

-dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokość (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, rozliczenie podatkowe PIT); -dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (np umowa o pracę oraz PIT);

-zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz o okresie zatrudnienia bezpośrednio przed urlopem wychowawczym;

2.Świadczenia opiekuńcze

Świadczenie Pielęgnacyjne

O ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się m.inn: matka albo ojciec,opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

O ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą ubiegać się osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Łączny dochód rodziny (rodzina osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki) w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 764zł na osobę.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat .

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 w wysokości 1000 zł na jedno dziecko

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod tą opieka potwierdza się zaświadczeniem lekarskim

4.Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie nieuprawnionej do zasiłku macierzyńskiego, uposażenia na warunkach zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego wypłacanego np. przez ZUS.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł/m-c przysługuje przez okres:

-52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

-65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

-67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

-69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

-71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

AKTUALNOŚCI:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Utworzono dnia 04.01.2018

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEJĘCIA PRZEZ WOJEWODĘ ZADANIA KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO       Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji...

czytaj dalej na temat: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Dopłata do przejazdów w sieci MZK dzieci i młodzieży uprawnionej do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 25.07.2017
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie informuje że, z dniem 1 września na podstawie międzygminnego porozumienia o organizacji transportu publicznego dzieci i młodzież uprawniona do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o bilety imienne D-2 z dopłatą na przejazdy w całej sieci...
czytaj dalej na temat: Dopłata do przejazdów w sieci MZK dzieci i młodzieży uprawnionej do zasiłku rodzinnego

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

Utworzono dnia 25.07.2017
INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2017/2018 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:     Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:   - świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017 r. -...
czytaj dalej na temat: Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny